უმაღლეს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების უფლების მოსაპოვებლად შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ 2021 წელს ორგანიზებული ტესტირების მიზნებისათვის განისაზღვრა  მაქსიმალური ქულა ტესტის თითოეული ტიპისათვის და საგამოცდო დროის ხანგრძლივობა:

  • ბიოლოგია - 30 ქულა (1.5 საათი);
  • ქიმია - 30 ქულა (1.5 საათი).

ბიოლოგიის ტესტის ნიმუში

ბიოლოგიის საგამოცდო პროგრამა

ქიმიის ტესტის ნიმუში

ქიმიის საგამოცდო პროგრამა