პროფესიულისაგანამანათლებლოპროგრამა

მასაჟისტი

 

ზოგადი  ინფორმაცია  პროგრამის   შესახებ

     მასაჟისტის მესამე  საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მოცავს 60 კრედიტს.   * თეორიულ  კომპონენტს ეთმობა კრედიტების 50%   საწარმოო პრაქტიკას  50%

პროგრამის მიზანი


მასაჟისტის მესამე საფეხურის   საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია :

 • აღზარდოს სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისად   მასაჟის სპეციალისტები,
 • გაეცნონ მასაჟის ძირითად ილეთებს, 
 • ძირითადი ილეთების  შესრულების მეთოდებს, 
 • ძირითადი ილეთების  ჩვენებებს
 • ძირითადი ილეთების   უკუჩვენებებს 
 • შეისწავლონ  მასაჟი  სხვადასხვა პათოლოგიების დროს, 
 • გაეცნონ კომუნიკაციისა და ურთიერთობის ძირითად პრინციპებს .   პროგრამის მიზანია აღზარდოს  პერსონალი , რომლის საქმიანობა პასუხობს   ჯანმრთელობის სფეროს შრომითი   ბაზრის მოთხოვნებს.
   

პროგრამაზე დაშვების  წინაპირობა


მასაჟისტის  პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამის  მესამე     საფეხურის პროფესიულ  საგანმანათლებლო  პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა სრული საბაზო   განათლება და  მინიმალური ასაკი 18  წელი
 

დასაქმების სფერო:
მასაჟისტი არის სამედიცინო პერსონალი, რომელსაც შეუძლია მუშაობა :

 

 • სხვადასხვა სახის ავადმყოფობის მქონე პაციენტთა სამედიცინო რეაბილიტაციის ყველა: 
 • ჰოსპიტალურ,
 • კონვალესცენტურ და პოსტკონვალესცენტურ ფაზაში. 
 • მასაჟისტი შეიძლება დასაქმდეს სამკურნალო-პროფილაქტიკურ დაწესებულებებში:
 • საავადმყოფოებში,
 • პოლიკლინიკებში, 
 • დისპანსერებში, 
 • სანატორიუმებში, 
 • სპორტულ   გუნდებში,
 • ჰიგიენური პროფილის სალონებში, 
 • სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრებში,  ინვალიდთა სახლებში, პანსიონებში.
 • მასაჟისტს შეუძლია ექიმი-რეაბილიტოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ ბინაზე მომსახურება.