• შიდა და გარე ბაზარზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი,  მაღალკვალიფიციური პროფესიული კადრების მომზადება;
  • სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისათვის საჭირო  პირობების შექმნა;
  • სწავლების თანამედროვე მეთოდების გამოყენება;
  • პროფესიულ  სტუდენტზე ორიენტირებული სასწავლო გარემოს შექმნა  და მუდმივი განახლება;

  • მუდმივი კავშირი პოტენციურ დამსაქმებელთან  მათი მოთხოვნების გათვალისწინებით;
  • დასაქმებაზე ორიენტირებული პროფესიული პროგრამების შემუშავება;
  • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პროფესიულ სტუდეტთააის სწავლის პირობების შექმნა;
  • კურსდამთავრებულების დასაქმების ხელშეწყობა;
  • პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა;