შპს „სიო“

მისია

ხედვა და ღირებელებები

შიდა და გარე ბაზარზე ორიენტირებული კონკურენტუნარიანი მაღალკვალიფიციური პროფესიული კადრების მომზადება მედიცინის მიმართულებით, მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლების შესაძლებლობის ხელშეწყობა, პროფესიულ სტუდენტზე/მსმენელზე ორიენტირებული თანამედროვე სასწავლო გარემოს შექმნა, კოლეჯსა და რეალურ ბიზნესს შორის მყარი, ურთიერთეფექტური თანამშრომლობის მექანიზმების განვითარება.

ხედვა

გახდეს მედიცინის მიმართულებით პროფესიული განათლების სფეროში ლიდერი საგანმანათლებლო დაწესებულება რეგიონში, რომელსაც ექნება მაღალი ნდობა და აღიარება, როგორც ადგილობრივ, ისე - საერთაშორისო დონეზე.

ღირებულებები

საგანმანათლებლო საქმიანობის პრინციპები და წესები უზრუნველყოფს სამართლიანი, ჰუმანური, თანასწორი, კონკურენტუნარიანი, ხელმისაწვდომი, პროფესიულ სტუდენტზე/მსმენელზე ორინეტირებული საგანმანათლებლო გარემოს შექმნას;